Đường kính trắng đặc biệt

Description

Chi tiết sản phẩm: TCVN 7968:2008
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,5 %
2 Màu sắc ≤ 100 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,07%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,06%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,10%
6 Tạp chất  ≤ 75 ppm