Đường Tinh luyện cao cấp

Description

Chi tiết sản phẩm: TCVN 6958:2001
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,9 %
2 Màu sắc ≤ 15 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,03%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,03%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,015%
6 Tạp chất  ≤ 10 ppm