Đường tinh luyện

Description

Chi tiết sản phẩm: TCVN 6958:2023
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,8 %
2 Màu sắc ≤ 30 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,03%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,02%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,01%
6 Tạp chất  ≤ 7 ppm
LINK HỒ SƠ  TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM