Đường tinh luyện

Description

 

 

Chi tiết sản phẩm: TCVN 6958:2001
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,8 %
2 Màu sắc ≤ 30 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,03%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,02%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,01%
6 Tạp chất  ≤ 7 ppm
LINK BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
LINK PHIẾU KẾT QUẢ TEST ĐƯỜNG NĂM 2022
LINK PHIẾU KẾT QUẢ TEST DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV CỦA ĐƯỜNG NĂM 2022
LINK PHIẾU KẾT QUẢ TEST DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV TRÊN MÍA CÂY NĂM 2022