Đường kính trắng cao cấp

Description

Chi tiết sản phẩm: TCVN 7968:2008
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,7 %
2 Màu sắc ≤ 45 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,03%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,04%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,02%
6 Tạp chất  ≤ 40 ppm
LINK BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM