HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Tiến sĩ
Velagapudi Lakshmana Dutt

Cố Chủ tịch

Tiến sĩ
Velagapudi Lakshmana Indira Dutt

Chủ tịch


Velagapudi Lakshmana Dutt

Thành viên HĐQT

Ông
K.V.S.R.Subbaiah

Tổng giám đốc