HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Tiến sĩ
Velagapudi Lakshmana Dutt

Thành viên HĐQT và kiêm Chủ tịch

Tiến sĩ
Velagapudi Lakshmana Indira Dutt

Thành viên HĐQT


Velagapudi Lakshmana Dutt

Thành viên HĐQT

Ông
K.V.S.R.Subbaiah

Thành viên HĐQT và kiêm Tổng giám đốc