Đường kính trắng đặc biệt

Description

Chi tiết sản phẩm: TCVN 7968:2008
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,7 %
2 Màu sắc ≤ 100 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,04%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,04%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,03%
6 Tạp chất  ≤ 60 ppm
LINK BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
LINK PHIẾU KẾT QUẢ TEST ĐƯỜNG NĂM 2022
LINK PHIẾU KẾT QUẢ TEST DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV CỦA ĐƯỜNG NĂM 2022
LINK PHIẾU KẾT QUẢ TEST DƯ LƯỢNG THUỐC BVTV TRÊN MÍA CÂY NĂM 2022