Đường tinh luyện

Description

Chi tiết sản phẩm: TCVN 6958:2001
STT TÊN CHỈ TIÊU MỨC CHỈ TIÊU
1 Độ Pol (Sacarosa) ≥ 99,8 %
2 Màu sắc ≤ 30 Icumsa
3 Độ ẩm ≤ 0,04%
4 Hàm lượng đường khử ≤ 0,03%
5 Hàm lượng tro dẫn điện ≤ 0,03%
6 Tạp chất  ≤ 10 ppm