CÁC TRẠM PHỤC VỤ NÔNG DÂN HUYỆN ĐỒNG XUÂN

5/5
Trạm phục vụ xã Xuân Phước (FSS18)
    Địa chỉ: Thôn Phước Hòa, Xã Xuân Phước, Huyện Đồng Xuân.
Trạm phục vụ xã Xuân Quang  (FSS19)
    Địa chỉ: Thôn Kỳ Lộ, Xã Xuân Quang 1, Huyện Đồng Xuân.
Trạm phục vụ xã Xuân Lãnh (FSS20)
    Địa chỉ: Thôn Lãnh Trường, Xã Xuân Lãnh, Huyện Đồng Xuân.