CÁC TRẠM PHỤC VỤ NÔNG DÂN HUYỆN TUY AN

5/5
Trạm phục vụ xã An Lĩnh (FSS12)
    Địa chỉ: Thôn Thái Long, Xã An Lĩnh, Huyện Tuy An.
Trạm phục vụ xã An Thọ (FSS13)
    Địa chỉ: Thôn Phú Cẩn, Xã An Thọ, Huyện Tuy An.
Trạm phục vụ xã An Xuân (FSS14)
    Địa chỉ: Thôn Xuân Thành, Xã An Xuân, Huyện Tuy An.
Trạm phục vụ xã An Định (FSS15)
    Địa chỉ: Thôn Phong Niên, Xã An Định, Huyện Tuy An.